วิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ สจล.

วันที่ 27 สค 2562
นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คุณดาเรศ กิตติโยภาส
รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คุณไวพจน์ หามาลา Siam Kubota Corp. Co.Ltd.
– คุณชิษณุพล ขาวสะอาด Betagro PCL.
– คุณภาณุพล นรสิงห์สำราญ Internet Thailand PCL.
ได้ร่วมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง
โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทำขึ้นเพื่อรองรับนโยบายเกษตร 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการผลิตบุคคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ การออกแบบ การอุปกรณ์ IOT และเทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกล เพื่อนำไปใช้เพื่อการ พัฒนา ประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อลดแรงงาน และต้นทุน รวมทั้งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น


29 สิงหาคม 2019

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel/Fax. 0-2940-6183
Email [email protected]

ช่วยเหลือ

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Add Line

top
Copyright © 2021 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.