ที่ปรึกษาสมาคม

ลำดับที่ชื่อสกุล
1ศ.ดร.สมชาติโสภณรณฤทธิ์
2ศ.ดร.อรรถพล นุ่มหอม
3Prif.Dr.Chin
Chen Hsieh
4Prif.Dr.Vilas M.
Salokhe
5รศ.ดร.ธวัชชัย
ทิวาวรรณวงศ์
6รศ.ดร.วินิต
ชินสุวรรณ
7นายวิกรม
วัชรคุปต์
8นายทรงศักดิ์
วงศ์ภูมิวัฒน์
9นายสุรเวทย์
กฤษณะเศรณี
10ดร.สุภาพ
เอื้อวงศ์กูล
11นายสมชัย
ไกรครุฑรี
12นายปราโมทย์
คล้ายเนตร
13นายสุวิทย์
เทิดเทพพิทักษ์
14นายชนะธัช
หยกอุบล
15 สิงหาคม 2018

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel/Fax. 0-2940-6183
Email [email protected]

ช่วยเหลือ

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Add Line

top
Copyright © 2021 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.